شنبه ٢ تیر ١٣٩٧
شاخص قيمت توليد‌كننده صنعت هايتک(قسمت دوم-سالهای 1385 تا 1389)
شاخص قيمت توليد‌كننده صنعت هايتک(قسمت دوم-سالهای 1385 تا 1389)

متن کامل
شاخص قيمت توليد‌كننده صنعت هايتک(قسمت دوم-سالهای 1385 تا 1389)
 13851386138713881389
شاخص قيمت توليد‌كننده صنعت هايتيك 224.0706542245.6049355281.3948413284.3634309288.91846
ارزش توليدات بيش از ده نفركاركن
(ميليون ريال، قيمت جاري)
19170507238046103042409738107420 
ارزش توليدات بيش از ده نفركاركن
(ميليون ريال، قيمت ثابت 1380)
8555563.4559692236.00810811888.6813400956.61 
ارزش  افزوده  بيش از ده نفركاركن
(ميليون ريال، قيمت ثابت 1380)
7943919101019821451759518477374 
ارزش  افزوده  بيش از ده نفركاركن
(ميليون ريال، قيمت جاري)
3545274.1594113102.1975159154.6356497802.457 
ارزش   داده  بيش از ده نفركاركن
(ميليون ريال، قيمت جاري)
19370379248905473247607940081659 
ارزش   داده  بيش از ده نفركاركن
(ميليون ريال، قيمت ثابت 1380)
8644763.89110134383.8811541106.7414095222.75 
ارزش   ستاده  بيش از ده نفركاركن
(ميليون ريال، قيمت جاري)
11426459147885691795848421604284 
ارزش   ستاده  بيش از ده نفركاركن
(ميليون ريال، قيمت ثابت 1380)
5099489.2856021283.3136381952.1057597419.939 
تعداد  شاغلين  بيش از ده‌نفر كاركن (نفر )44118456055185552187 
تعداد  كارگاه‌هاي   بيش از ده‌نفر كاركن (واحد )405426469461 
ارزش   مواد اوليه خارجي  بيش از ده نفركاركن
(ميليون ريال، قيمت جاري)
3466814449741455357225148422 
ارزش   مواد اوليه خارجي  بيش از ده نفركاركن
(ميليون ريال، قيمت ثابت 1380)
1547196.8041831157.8271967243.5971810507.766 
ارزش   تشكيل سرمايه‌  بيش از ده نفركاركن
(ميليون ريال، قيمت جاري)
77591599064314696171541895 
ارزش   تشكيل سرمايه‌  بيش از ده نفركاركن
(ميليون ريال، قيمت ثابت 1380)
346281.4008403348.1647522261.5287542226.8943 
ارزش   فروش  بيش از ده نفركاركن
(ميليون ريال، قيمت جاري)
18998643238407123007354037193502 
ارزش   فروش  بيش از ده نفركاركن
(ميليون ريال، قيمت ثابت 1380)
8478862.6489706935.22410687310.3513079565.78 
ارزش   صادرات   بيش از ده نفركاركن
(ميليون ريال، قيمت جاري)
353590583683779358858058 
ارزش   صادرات   بيش از ده نفركاركن
(ميليون ريال، قيمت ثابت 1380)
157802.9043237651.169276962.4334301746.9571 
سهم صادرات از توليد1.8444478282.451974642.5616471052.251682218 
بهره‌وري نيروي كار
(نسبت ارزش افزوده به كل شاغلين، ميليون
ريال به قيمت ثابت 1380)
80.3589047490.189720499.49194167124.5099825 
نسبت سرمايه‌گذاري به توليد4.0474412074.161559464.8304375314.046180508 
نرخ رشد سالانه ارزش توليدات
(درصد، به قيمت ثابت 1380)
#DIV/0!13.2911.5523.95 
نرخ رشد سالانه ارزش  افزوده
(درصد، به قيمت ثابت 1380)
#DIV/0!16.016477525.4322014825.94703816 
نسبت ارزش افزوده به توليد41.4382311342.437082647.717422848.48760163 
كل ارزش افزوده 269399381338159185408647444441550141 
سهم از كل ارزش‌ افزوده
صنعت كارخانه‌اي (درصد)
2.9487517642.987345153.5525965514.184660423 
سهم از كل ارزش‌  توليدات
صنعت كارخانه‌اي (درصد)
2.7752007882.693779772.6611549852.44670201 
كل ارزش توليدات 69077909988368805411432666331557501479 
كل شاغلين1071385110285712628991251794 
سهم از كل شاغلين صنايع
كارخانه‌اي(درصد)
4.1178474594.135168934.1060290654.168976685 
كل سرمايه‌گذاري 39367830590024068492513571984012 
سهم از كل سرمايه‌گذاري
صنايع كارخانه‌اي(درصد)
1.9709366761.678987461.7304853272.141996476 
 
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.