شنبه ٢ تیر ١٣٩٧
منابع - منایع آماری - آمار تولید
بهره‌وري نيروي كار (نسبت ارزش افزوده به كل شاغلين، ميليون ريال به قيمت ثابت 1380)
ارزش فروش صنايع با فناوري پيشرفته (ميليون ريال، قيمت ثابت 1380)
ارزش فروش صنايع با فناوري پيشرفته(ميليون ريال، قيمت جاري)
ارزش تشكيل سرمايه‌ صنايع با فناوري پيشرفته (ميليون ريال، قيمت ثابت 1380)
ارزش تشكيل سرمايه‌ صنايع با فناوري پيشرفته (ميليون ريال، قيمت جاري)
ارزش مواد اوليه خارجي صنايع با فناوري پيشرفته(ميليون ريال، قيمت ثابت 1380)
ارزش مواد اوليه خارجي صنايع با فناوري پيشرفته(ميليون ريال، قيمت جاري)
ارزش ستاده صنايع با فناوري پيشرفته(ميليون ريال، قيمت ثابت 1380)
ارزش ستاده صنايع با فناوري پيشرفته(ميليون ريال، قيمت جاري)
ارزش داده صنايع با فناوري پيشرفته(ميليون ريال، قيمت ثابت 1380)


فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.