شنبه ٢ تیر ١٣٩٧
نرخ رشد سالانه ارزش توليدات(درصد، به قيمت ثابت 1380)