شنبه ٢ تیر ١٣٩٧
سهم از كل ارزش‌ توليدات صنعت كارخانه‌اي (درصد)