شنبه ٥ اسفند ١٣٩٦
سهم از كل ارزش‌ توليدات صنعت كارخانه‌اي (درصد)