شنبه ٢٧ آبان ١٣٩٦
سهم از كل سرمايه‌گذاري صنايع كارخانه‌اي(درصد)