شنبه ٢ تیر ١٣٩٧
سهم صادرات جنگ افزارها از كل ارزش صادرات با فناوري پيشرفته( درصد )