پنجشنبه ٢٣ آذر ١٣٩٦
سهم صادرات ماشین آلات غیر الکترونیک از كل ارزش صادرات با فناوري پيشرفته( درصد )