شنبه ٢ تیر ١٣٩٧
آیین نامه حمایت از آموزش های بازرگانی و صادرات شرکتهای دانش بنیان
آیین نامه حمایت از آموزش های بازرگانی و صادرات شرکتهای دانش بنیان
آموزش به عنوان پايه ای ترين نیاز يک سازمان و يا يک فعال اقتصادی در حوزه های مختلف است. در حوزه های بازرگانی و صادرات نیز آموزش از مباحث اصلی و يکی از پیش نیازهای مهم در توسعه توانمندی يک شرکت در جهت صادراتی شدن و فعالیت اقتصادی بین الملل است. در همین راستا،در قالب اين آيین نامه برخی از دوره های عمومی و در حال ارايه از طريق موسسات و سازمان های آموزشی معتبر بصورت بلاعوض مورد حمايت قرار گرفته و ساير دورههای تخصصی بنا به تشخیص کريدور و يا اعلام نیاز شرکتهای تحت حمايت قابل ارايه است. در اين آيین نامه فرآيند ارايه اين حمايتها و همچنین میزان حمايت های تخصیص يافته به بسته های آموزش بازرگانی به شرکت های دارای تايیديه دانش بنیان به تفصیل بیان شده است...
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.